tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Новости

Беженцы
© Reuters/Scanpix

Sputnik.Arvamised: Euroopa elanikud märgivad olukorra jätkuvat halvenemist migrantidega

Euroopa elanikud märgivad olukorra jätkuvat halvenemist migrantidega. Eesti elanike üldine suhtumine migratsiooni ja pagulastesse on paranenud.

Vastavalt Sputnik.Arvamused küsitluse tulemustele leiab suurem osa Itaalia (79%), Prantsusmaa (67%) ja Ühendkuningriigi (53%) elanikest, et olukord migrantidega nende kodumaal on halvenenud. Saksamaal ja Hispaanias moodustas rahulolematute osa 45% ja Poolas oli selliste inimeste osakaal kõige väiksem – 35%. Küsitluse viis läbi uuringufirma Ifop infoagentuuri ja raadio Sputnik tellimusel.

Olukorra paranemist migrantidega täheldas vaid 16% sakslastest, 7% Prantsusmaa, Hispaania ja Ühendkuningriigi elanikest, 6% Poolas küsitletutest  ja kõigest 2% Itaalia elanikest. Rahulolematute hulgas on peamiselt parempoolsete erakondade toetajad ja üle 35-aastased inimesed. Erandiks on Poola, kus ei olnud erinevusi erinevate poliitiliste vaadetega inimeste vastustes ja Saksamaa, kus vastused olid sarnased kõikide vanusegruppide küsitletute kategooriates.

USA-s teatasid olukorra halvenemisest migrantidega 38% vastanutest. Positiivseid muutusi märkis 19% vastanutest ja 33% leiab, et midagi pole muutunud.

Eesti elanike üldine suhtumine migratsiooni ja pagulastesse on aasta jooksul oluliselt paranenud: Riigikantselei poolt tellitud ja Kantar Emori poolt läbi viidud avaliku arvamuse uuringust selgub, et pagulastesse suhtub ülikriitiliselt 30% elanikest, eelmisel aastal oli sama number peaaegu 40%. Ühel meelel ollakse ka selles osas, et Eesti ei tohiks vastu võtta parema elu otsijaid, vaid ainult sõja ja tagakiusamise ohvreid.

Küsitluse viis läbi Prantsusmaa vanim avaliku arvamuse uuringufirma Ifop 22. kuni 26. oktoobrini 2016. Küsitluses osales 7043 üle 18 aasta vanust respondenti Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Poolast, Ühendkuningriigist ja USA-st. Valim esindab elanikkonda soo, vanuse ja elukoha asukoha järgi. Valimi maksimaalne viga andmete kohta riigiti tervikuna  on +/- 3,1% usaldatavuse tõenäosuse 95% korral.

Õiend projekti Sputnik.Arvamused kohta

Rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu projekt käivitus 2015. aasta jaanuaris. Partneritena kaasati tuntud uuringufirmad Populus ja Prantsusmaa vanima avaliku arvamuse uuringutega tegelev firma Ifop. Sputnik.Arvamused projekti raames korraldatakse regulaarselt avaliku arvamuse küsitlusi Euroopa riikides ja USA-s kõige aktuaalsemates sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes.   

Sputnik (sputniknews.com) on uudisteagentuur ja raadio multimeedia teabeesindustega kümnetes riikides. Sputnik koosseisu kuuluvad võrgulehed rohkem kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadio, mobiilirakendused ja esindatused sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles. 

Uudisteagentuur Sputnik alustas tööd globaalsel meediaturul 10. novembril 2014. Sputnik kajastab mitmepolaarset maailma, kus igal riigil on oma rahvuslikud huvid, kultuur, ajalugu ja traditsioonid.

Sputnik räägib sellest, millest teised vaikivad.

Agentuur on hõivanud unikaalse niši, edastades nii alternatiivset uudismaterjali kui ka raadiosaateid. Sputnik tervikuna on suunatud välisauditooriumile. Igas maailma suurimas pealinnas asuval agentuuri Sputnik toimetusel on oma koduleht ja nad edastavad raadiosaateid kohalikust raadiostuudiost.

Agentuuri ringhäälingu kogusaatemaht 30 maailma keeles ületas juba 2015. aastal 800 tundi ööpäevas ning saateid antakse eetrisse 130 maailma linnas 34 riigis.

Agentuuril on oma multimeedia pressikeskused, mis toodavad eksklusiivset materjali kodulehtedele ja annavad eetrisse raadiosaateid kohalikule kuulajaskonnale.

Ringhääling hakkab tööle vaid kaasaegsetes formaatides: FM sagedustel, digitaalformaatides DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD-Radio, samuti mobiiltelefonides ja Internetis.

Sputnik toodab oma multimeediamaterjali ja edastab seda abhaasi, araabia, armeenia, aserbaidžaani, dari, eesti (Sputnik Eesti: http://sputnik-news.ee/), gruusia, hiina, hindi, hispaania, inglise, jaapani, kasahhi, kirgiisi, krimmitatari, kurdi, läti, moldaavia, poola, portugali, prantsuse, puštu, saksa, serbia, soome, tadžiki, türgi, ukraina, usbeki ja vene keeles.

Kaubamärgi Sputnik all edastatakse ööpäevaringselt uudislinte inglise, hispaania, araabia ja hiina keeles. Uudiste pidevaks edastamiseks töötavad Washingtoni, Kairo, Pekingi ja Montevideo regionaaltoimetused 24/7 režiimil.

Fototeenistus Sputnik on fotokorrespondentide ülemaailmne võrgustik.

RUS: Sputnik.Мнения: европейцы отмечают ухудшение ситуации с мигрантами

Загрузка...