tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Sputnik.Arvamused: eurooplasi ei rahulda oma riigi haridussüsteem

Vastavalt Sputnik.Arvamused andmetele ei ole enamik Itaalia (64%), Prantsusmaa (63%) ja Saksamaa (54%) elanikest rahul oma riigi alg- ja põhihariduse süsteemiga.

Nende osakaal, kes ei osanud küsimusele vastata, oli Prantsusmaal 9% ning Itaalias ja Saksamaal 5%. Andmed saadi küsitluse tulemusel, mille viis läbi avaliku arvamuse uuringufirma Ifop infoagentuuri ja raadio Sputnik tellimusel.

Itaalias on alg- ja põhihariduse süsteemiga rahulolematute osakaal suur nii 18 kuni 34-aastaste elanike 62% (rahulolevaid 33%) kui ka üle 35 aasta vanuste – 65% (rahulolevaid 30%) hulgas. Mõlemas vanuserühmas vastasid "ei tea" 5%. Prantsusmaal on oluline erinevus vanusegruppides kuni 35 ja üle 35 aastat. Haridussüsteemiga rahulolematuid nooremate kui 35-aastaste hulgas on 53%, rahul on 37%, "ei tea" vastas 10%. Üle 35-aastaste respondentide hulgas osutus rahulolematute protsent veelgi suuremaks – 66%, rahulolevaid oli 25% ja 9% vastas, et ei tea sellele küsimusele vastust. 

Saksamaal on üsna suur erinevus meeste ja naiste vastustes. 57% küsitletud naisi ei ole alg- ja põhihariduse süsteemiga rahul, 38% on rahul ja 5% vastasid "ei tea". Meeste hulgas olid need näitajad vastavalt 50%, 45% ja 5%. Pool kuni 35-aastastest vastanutest (50%) on haridussüsteemiga rahul, rahulolematuid on veidi vähem — 47%, vastuse "ei tea" andsid kõigest 3% küsitletutest. Üle 35 aastased respondendid on haridussüsteemi suhtes rohkem rahulolematud 56%, rahulolevate 38% vastu ja 6% ei oska vastata. Lääne-Saksamaa elanikke, kellele alg- ja põhihariduse süsteem ei meeldi, on 51% ja neid, kes on sellega rahul, on 44%, 5% vastas "ei tea". Ida-Saksamaal on rahulolematute osakaal suurem — 61%, rahulolevate — 33% vastu ja 6% ei tea, mida arvata. Kõige suurem rahulolematute protsent on Berliinis – 74%, rahulolevaid on 24% ja 2% vastas "ei tea".

Küsitluse viis läbi Prantsusmaa vanim avaliku arvamuse uuringufirma Ifop 28. juunist 4. juulini 2016. Kokku osales küsitluses 3006 üle 18-aastast respondenti Saksamaalt (1000 inimest), Prantsusmaalt (1004 inimest) ja Itaaliast (1002). Valim esindab elanikkonda soo, vanuse ja paiknemise asukoha järgi. Valimi maksimaalne viga riigi kohta tervikuna moodustab 3,1% usaldatavuse tõenäosuse 95% juures.

Õiend projekti Sputnik.Arvamused kohta

Rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu projekt käivitus 2015. aasta jaanuaris. Partneritena kaasati tuntud uuringufirmad Populus ja Prantsusmaa vanima avaliku arvamuse uuringutega tegelev firma Ifop. Sputnik.Arvamused projekti raames korraldatakse regulaarselt avaliku arvamuse küsitlusi Euroopa riikides ja USA-s kõige aktuaalsemates sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes.   

Sputnik (sputniknews.com) on uudisteagentuur ja raadio multimeedia teabeesindustega kümnetes riikides. Sputnik koosseisu kuuluvad võrgulehed rohkem kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadio, mobiilirakendused ja esindatused sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles. 

Uudisteagentuur Sputnik alustas tööd globaalsel meediaturul 10. novembril 2014. Sputnik kajastab mitmepolaarset maailma, kus igal riigil on oma rahvuslikud huvid, kultuur, ajalugu ja traditsioonid.

Sputnik räägib sellest, millest teised vaikivad.

Agentuur on hõivanud unikaalse niši, edastades nii alternatiivset uudismaterjali kui ka raadiosaateid. Sputnik tervikuna on suunatud välisauditooriumile. Igas maailma suurimas pealinnas asuval agentuuri Sputnik toimetusel on oma koduleht ja nad edastavad raadiosaateid kohalikust raadiostuudiost.

Agentuuri ringhäälingu kogusaatemaht 30 maailma keeles ületas juba 2015. aastal 800 tundi ööpäevas ning saateid antakse eetrisse 130 maailma linnas 34 riigis.

Agentuuril on oma multimeedia pressikeskused, mis toodavad eksklusiivset materjali kodulehtedele ja annavad eetrisse raadiosaateid kohalikule kuulajaskonnale.

Ringhääling hakkab tööle vaid kaasaegsetes formaatides: FM sagedustel, digitaalformaatides DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD-Radio, samuti mobiiltelefonides ja Internetis.

Sputnik toodab oma multimeediamaterjali ja edastab seda abhaasi, araabia, armeenia, aserbaidžaani, dari, eesti (Sputnik Eesti: http://sputnik-news.ee/), gruusia, hiina, hindi, hispaania, inglise, jaapani, kasahhi, kirgiisi, krimmitatari, kurdi, läti, moldaavia, poola, portugali, prantsuse, puštu, saksa, serbia, soome, tadžiki, türgi, ukraina, usbeki ja vene keeles.

Kaubamärgi Sputnik all edastatakse ööpäevaringselt uudislinte inglise, hispaania, araabia ja hiina keeles. Uudiste pidevaks edastamiseks töötavad Washingtoni, Kairo, Pekingi ja Montevideo regionaaltoimetused 24/7 režiimil.

Fototeenistus Sputnik on fotokorrespondentide ülemaailmne võrgustik.

RUS: Sputnik.Мнения: европейцев не устраивает система образования в своих странах

Загрузка...

Сюжеты