tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Vsevolod Jürgenson: Linnaosakogu töötab Mustamäe heaks

Tallinna kurss elanike kaasamisele ning koostööle kogukonnaga, on oluliselt suurendanud linnaosakogu tähtsust asumi arengu määramisel ning linnaosa elu puudutavate probleemide lahendamisel. Mustamäe Linnaosa Valitsus ning linnaosakogu on peale oktoobrikuiseid kohalike omavalitsuste valimisi saavutanud kiiresti tõhusaks tegutsemiseks vajaliku töörütmi. Nii linnaosa vanem Lauri Laats, kui linnaosakogu esimees Maksim Volkov, on linnaasjades kogenud ning head praktikat omavad mehed, kes siiralt soovivad Mustamäe veelgi kodusemaks ning paremaks muuta. Linnaosakogu vastse liikmena saan kinnitada, et nad võivad oma tegevuses loota valdava osa kogusse valitute toetusele.

Linnaosakogu on seni pidanud kolm istungit, kus on arutatud kogu käivitamisega seonduvat, aga ka selliseid olulisi küsimusi nagu järgmise aasta eelarve ning ühe kooli ja kahe lasteaia arengukavad.

28. novembri koosoleku päevakorras oli arvamuse andmine linna 2018. aasta eelarvele. Põhjalikke selgitusi jagas selles osas linnaosa vanem Lauri Laats, kellel endise volikogu aseesimehena on laiem vaade linnas toimuvale ning varasema linnaosa venemana selge arusaam, mida linnaeelarve annab konkreetselt Mustamäele ja siinsetele elanikele. Asjalikus ning mõistvas õhkkonnas kulgenud arutelu käigus said linnaosakogu liikmed vastused kõigile küsimustele ning kindla teadmise, et 683 miljoni euroni kasvanud linnaeelarve võimaldab asuda ka Mustamäel mitmete ammuste valupunktide likvideerimisele, nagu näiteks kvartalisiseste teede halb olukord, mis järgmise nelja aasta jooksul leiab 1,5 miljoni eurose investeeringu abil positiivse lahenduse.

Omalt poolt juhtisin linnaeelarve arutelul tähelepanu mitmele aspektile, millele võiks järgmise eelarve koostamisel tähelepanu pöörata.

Kui praegu on investeeringutes välisrahastust 23% ja riigi poolseid eraldisi 4%, siis tulevikus peaks püüdma kõrvalrahastuse osa kasvatada. Julgem koostöö erasektoriga annab selleks kindlasti võimaluse ning ühine eesmärgipüstitus valitsusega avab võimaluse kasvatada riigipooset tuge Tallinna kui pealinna infrastruktuuri uute urbanistlike kontseptsioonide abil rikastamisele. Igati kiiduväärt, et investeeringuteks on 2018. aasta eelarves koguni 115 miljonit, mis ületab eelmiste aastate näitaja.

Kiiremat tõusu tuleks näha ette noorsootöötajate alampalga osas, mis võiks võrduda õpetajate alampalgaga (noorsootöötajatel planeeritud 900, õpetajatel 1150). Sotsiaaltöötajate palgatõus võiks olla kavandatud 10%-st suurem, kuna nende palgad on püsinud pikalt äärmiselt madalad.

Heakord ja keskkonnakaitse võiksid saada suuremat tuge, kui planeeritud 5,7 miljonit. Rõõmustav oli siiski tõdeda, et Mustamäe võib linnaosa parkide korrastamiseks eraldatud vahenditega rahule jääda. Lisaks eelarve arutelule otsustati 28. novembri koosolekul linnaosakogu alaliste komisjonide moodustamine ning valiti neile esimehed. Esindajad valiti ka koolide ja lasteasutuste hoolekogudesse.

19. detsembri linnaosakogu koosolekul oli esimeseks teemaks Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Tallinna Lasteaed Sinilind ja Tallinna Lasteaed tammetõru arengukavade kinnitamine.

Äärmiselt oluline tundub mulle Saksa gümnaasiumi arengukavas sõnastatud kooli missioon, mis näeb ette toetada iga õpilase arengut sõltumata võimekusest. On väga tähtis, et koolis ei tekiks võimetepõhist selektsiooni, kus ühed liigitatakse oivikuiks, kellega õpetajad tegelevad ning teised kadunud põlvkonnaks, kellega pole mõtet eriti vaeva näha. Meile on tähtis iga laps ja noor. Olen uhke, et minu kodulinnaosa kool, Saksa gümnaasium, sellele tähelepanu pöörab.

Kooli eelmises arengukavas oli punkt kaasata õpilasesindus aktiivselt kooli igapäevaellu. Esitasin selle kohta kooli esindajale küsimuse ning ta kirjeldas põhjalikult kuidas õpilasesindus on loonud koolis kiusamisvaba õhkkonna ja usaldusliku suhte pedagoogide ning õpilaste vahel. Tundus, et õpilasesinduse osalus tõepoolest toimib, ega ole jäänud vaid paberile.

2015. aastal loodi koolis õppejuhi ja arendusjuhi kohad, mis on aidanud märgatavalt tõsta nii õppetöö kvaliteeti kui arendada huvitegevusi ning muuta need noortele atraktiivseteks. Arutasime kooli esindajaga ka koolihoone renoveerimise probleeme, mis linna abiga lähitulevikus lahenevad.

Lasteaed Sinilind üllatas sellega, et neil tegutseb mudilasnõukogu, kes oma tarmukuse ja asjalikkusega on õpetajatele suureks toeks. Muret tegi lasteaia esindajale hoolekogu kohatine loidus, ent küllap uue arengukava valguses sellestki üle saadakse. Lasteaia suurim probleem on seniste ebaturvaliste väravate väljavahetamine, mida ka lähiajal tehakse. Remonti vajavad ka fassaad ning kütteseadmed. Tammetõru lasteaed tõuseb teiste hulgast esile tänu seal välja töötatud ja rakendunud ühtsele lapse arengu hindamise süsteemile. Uue arengukavaga nähakse ette õuealale uute mänguvõimaluste lisandumist. Planeeritud on rida remonditöid, millega lasteaed tahab alustada juba lähikuudel.

Kõik kolm arengukava avaldasid muljet oma lapsekeskse lähenemise, innovatiivsuse ja positiivsusega. Arengukavadele toetuse andmise järel valis linnaosakogu esimehe revisjonikomisjonile. Koha sai traditsiooniliselt opositsiooni esindaja sotsiaaldemokraatide hulka kuuluv Merli Reidolf. Valiti ka liikmed alalistesse komisjonidesse.

Linnakogu koosolekul tõi linnaosa vanem Lauri Laats välja kaks murekohta, millega tuleb edaspidi tegeleda. Sütiste pargi renoveerimise algust võib venitada end loodusesõpradeks nimetavate protestimeelsete vastuseis, kes lähenevad pargi taimestikule ja loomastikule taoliste mõõdupuudega, otsekui oleks tegemist ürgmetsaga, mitte linna rohe- ja puhkealaga, mille majandamiseks kehtivad sootuks teised reeglid, kui reservaadis. Kindlasti pole kellelgi kasulik, kui Mustamäel vallandub samasugune põhjendamatu protest nagu Haabersti mitmetasandilise ristmiku rajamisel, või ajaloolise hõlmikpuu juhtumi puhul, kus tänu nn loodusesõprade vastuseisule jäi ehitamata rahvusooperi uus hoone. Kindlasti toetame linnaosa vanemat läbirääkimistel ja kõigi osapooltega kompromisslahenduse saavutamisel, sest korrastatud parkmets vastab kõigi mustamäelaste huvidele.

Teine mure seondus linnaosa vanemal Mustamäe turu lähistele planeeritud noore spordi- ja vabaajaalaga, mille rajamiseks on linn eraldanud 700 000 eurot, ent millest naabruses asuvate majade elanikud midagi teada ei taha. Ka siin seisab linnakogu kindlalt linnaosa vanema poolel. Väide, et lapsed võivad mängides lärmata, ei kaalu üles vajadust võimaldada noortele koht ülekeeva energia väljaelamiseks kõige otstarbekamal viisil – sportides ning mängides. Ei maksaks silmakirjatseda ja sõnades rääkida, kuidas meie ühiskond vajab lapsesõbralikkust, aga kui tore lastepark kavandatakse kodumaja lähistele, siis tõusta barrikaadidele nende samade laste ja noorte vastu, kes on meie tulevik. Mustamäel peab oleme võrdselt mugav elada kõigi põlvkondade esindajatel. Ärgem siis võtkem lastelt võimalust lapsed olla! Andkem neile see tore mänguväljak, mille eest linnaosa vanem südilt seisab!

Andsin lühiülevaate linnaosakogu esimestest kooskäimistest. Olen uhke, et mind valiti nende toredate ja oma kodukoha eest südant valutavate inimeste hulka. Pole oluline, millisesse erakonda keegi linnaosakogu liikmetest kuulub, tähtis, et süda oleks õigel kohal ning seal leiduks armastust meie poole sajandi vanuse Mustamäe vastu. Ausalt ja eelarvamusteta kodukohale vajalikke algatusi toetades, suudame ühiselt nii mõndagi korda saata.

Vsevolod Jürgenson, Mustamäe linnaosakogu liige.

Загрузка...

Сюжеты